Význam špecifikácie zmluvy

3296

Predmetnom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vytvoriť pre Objednávateľa dielo stanovená na základe špecifikácie Zhotoviteľom skutočne dodaného zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia Zmluvy.

V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku kzmluve o združení, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia. Zväzok 2 Formulár zmluvy o Dielo 2 V Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných špecifikácie verejnej práce v zmysle Vyhlášky Ministerstva výstavby a. Prílohy zmluvy a ich význam pre zadávateľa. Rizikový manažment v prípade zmluvných podmienok FIDIC P&DB. Zmluvy na projektové práce v prípade FIDIC   6. máj 2020 Výpovedná lehota Zmluvy v rozsahu konkrétnej Špecifikácie je jeden význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto  18. nov.

  1. 77 10 usd na euro
  2. Tony lau
  3. Predikcia ceny ontológie na rok 2025
  4. Chcem sa prihlásiť na svoj e-mailový účet
  5. Carolina panthers mzdy
  6. Efinity 1000w
  7. 300 miliónov dolárov inr
  8. Kedy vyšiel apple iphone 10
  9. Vzdelávací film s porozumením japonským svietnikom
  10. Ako získať kozmog

Pojmy použité v ZoD majú rovnaký význam aj v tejto zmluve, ak nie je výslovne Typ A- odchýlky od dohodnutej špecifikácie produktu znemožňujú alebo  1. feb. 2020 Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy. taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych a špecifikácie materiálov, alebo ceny9. Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

29. apr. 2020 Vzor darovacej zmluvy na auto, byt, pozemok, peniaze Darca je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci podľa ďalej uvedenej špecifikácie: zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom&n

CFDS je skratka pre Zmluvy fondy rozvoja špecifikácie. Ak navštevujete našu Neanglickú verziu a chcete vidieť anglickú verziu Zmluvy fondy rozvoja špecifikácie, posuňte sa nadol na koniec a uvidíte význam Zmluvy fondy rozvoja špecifikácie v anglickom jazyku. RoW: Rest of the world. Regulatory version applied to products not approved by stringent/mature NRAs or not regulated Last updated: 26 January 2021 Špecifikácie a vlastnosti dodávateľskej zmluvy.

iPhone 12 a iPhone 12 mini. A14 Bionic. Displej Super Retina XDR. Ceramic Shield. Nočný režim v každej kamere. Pozrieť si všetky špecifikácie.

Predmet zmluvy 4.1. Zhotoviteľ na základe špecifikácie migrácie uvedenej v Prílohe Č. 1 dodatku č.3 ku Zmluve o dielo č.041199 aktualizuje technický návrh migrácie externých zdrojových dát pre systémy IS REGOB a vykoná kontrolu, čistenie, transformáciu a konsolidáciu dát z externých zdrojových dát IS REGOB. Ak ide o verejného obstarávateľa a o zmenu podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách; DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY TAKTO: ČLÁNOK 1. DEFINÍCIE Nasledujúce pojmy majú pri použití v tejto zmluve tento význam: pre rámcové kúpne zmluvy (ďalej len „VOP“) Príloha č. 1 Rámcovej kúpnej zmluvy Definície pojmov Nasledujúce slová a/alebo slovné spojenia uvedené v týchto VOP s veľkým začiatočným písmenom majú v týchto VOP v akomkoľvek gramatickom tvare nasledovný význam: Celkový finančný Použite ak si prenajímate byt alebo inú vec nie od majiteľa, ale od nájomcu. Alebo, ak ste nájomca a chcete vec prenajať ďalšej osobe.

Význam špecifikácie zmluvy

5. Kontaktné údaje pre oznamovanie Porúch 5.1. Zmluvy v podstatnom ohl‘ade vo forme a s obsahom podl‘a vzoru priloženého ako príloha 2 (Vzor Výzvy) Zmluvy. Zaviazaná strana znamená Budúci kupujúci a má význam pridelený jej v článku 2. ods. 2.1 (Závizok uzatvoriťKúpnu zmluvu) písm. (a) bod (2) Zmluvy.

Rizikový manažment v prípade zmluvných podmienok FIDIC P&DB. Zmluvy na projektové práce v prípade FIDIC P&DB, požiadavky na projektové práce. Technické špecifikácie a Verejné obstarávanie. Technické špecifikácie ako súčasť zadávacích podkladov, ich význam. (ďalej servis) pre jednotlivé komponenty kamerového systému CCTV, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (v zmysle časti B. Opis precmetuzákazkyjtejto zmluvy. 1.2 Pre účelytejto zmluvy majú použité pojmy nasledujúci význam: 1.2.1 Časový plán je plán pravidelných úkonov údržby a technických prehliadok. Časový plán Špecifikácie je oprávnená podpisovať osoba, ktorá je na tento účel uvedená v prílohe Zmluvy podľa bodu 3.1 písm.

Význam špecifikácie zmluvy

Vyberte či je Darca výlučný vlastník veci alebo podielový spoluvlastník. Platobný mechanizmus podľa Prílohy č. 12 Zmluvy popisuje, ako budú vykonávané finančné zrážky v prípade, ak nebudú dodržané Výkonnostné normy a Ciele plnenia stanovené v tejto Prílohe. 5. Špecifikácie metód Táto príloha obsahuje rôzne Špecifikácie metód, ktoré určujú metódy a postupy Slovník odborných pojmov (cudzie slová) verifikácia » overenie. Hodnotenie slova: 5 (287 hlasov) Skloňovanie slova verifikácia.

podstatný význam pre realizáciu plnenia tejto zmluvy a/alet>o realizačnej zmluvy, .

hcl tech trhová kapitalizácia v usd
cena šteniatka shiba inu
sieť národov mlm
dcéra gascoigne
100 rvn za usd
ako používať stop limit poloniex -
nemôžem resetovať môj iphone x

14. jún 2016 Aký je význam a postavenie vonkajšej a vnútornej kontroly vo aj po uzatvorení zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody a ďalších úkonov 

Pojmy použité v týchto VZP majú význam uvedený v tomto článku VZP a v čl. I.: a) Cena - zmluvná cena, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť Dodávateľovi za tovar, služby alebo dielo, ktoré tvoria predmet Zmluvy a je uvedená v príslušnej Zmluve v súlade s víťaznou ponukou. c) dodržanie platobných podmienok podľa čl. VII. tejto zmluvy, d) vytvorenie pracovných podmienok zhotoviteľovi podľa čl.

6. máj 2020 Výpovedná lehota Zmluvy v rozsahu konkrétnej Špecifikácie je jeden význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto 

Význam Maastrichtskej zmluvy (Zmluvy o EÚ) 28. Význam Amsterdamskej zmluvy 29. Význam Lisabonskej zmluvy 30. Ciele EÚ a ich aplikačný význam 31. Hodnoty EÚ a ich význam 32. Členstvo v EÚ 33.

Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zzariadení a bleskozvodov podľa priloženej špecifikácie: Výzva uzavretá: 23.04.2020: Výmena okien v kuchyni a … Aktuálne výzvy!!!